Gemeente en de MOVe

Na het aantreden van Peter Bruinsma als de nieuwe voorzitter van de MOVe en Johan Verhoeven als nieuwe secretaris, heeft op 18 december een eerste Bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Het bestuurlijk overleg is het open overleg tussen de Gemeente en de MOVe als vertegenwoordiger van de ondernemers. Namens de gemeente waren wethouder Sjef Evers en de beleidsmedewerker economie Charlotte Kaman- van der Hout aanwezig. En het bestuur van de MOVe werd vertegenwoordigd door voorzitter Peter Bruinsma en secretaris Johan Verhoeven.

Na een korte kennismaking zijn de verwachtingen en intenties door beide partijen uitgesproken. Al snel bleek het belang van een regelmatig bestuurlijk overleg wederzijds te worden erkend. De intentie is dan ook duidelijk uitgesproken dat we ons zullen inspannen om de kansen die het overleg biedt goed uit te nutten.

Er zijn veel positieve ontwikkelingen in Maassluis waarbij de MOVe betrokken zou kunnen of moeten zijn. De MOVe zal dan zijn bijdrage kunnen leveren als communicatiekanaal, of zelfs in een coördinerende rol. Vanuit de gemeente zal men het bestuur van de MOVe op de hoogte houden en hen betrekken bij zaken waar de vereniging een rol kan, of zou moeten spelen.

De kern van de intentie is elkaar te versterken bij de ontwikkeling van onze stad.

Ervaar Maassluis

Ook is besproken dat er duidelijke raakvlakken zijn tussen Ervaar Maassluis en de MOVe. De twee organisaties zullen in januari 2018 met elkaar in gesprek gaan, om de potentie van samenwerking te bepalen.

Hoekselijn

Namens de MOVe bracht Peter Bruinsma de vertraging van de Hoekselijn ter sprake. De wethouder gaf aan dat hierover door B&W een brief is gestuurd met duidelijke eisen. Deze brief kunt u inzien bij de nieuwsberichten op de site van de gemeente.

Er ontstaat zo langzamerhand steeds meer duidelijkheid over de oorzaken van de vertraging. Matig projectmanagement en software problemen zijn de belangrijkste oorzaken.

Op de vraag of de start van de werkzaamheden aan de Blankenburgtunnel de gevolgen van het uitstel aan de Hoekselijn zullen verergeren, geeft de wethouder aan dat er formeel is aangegeven dat dit niet het geval zal zijn. Daarbij tekent hij aan dat de verhoogde kans op filevorming het vervangend vervoer met bussen waarschijnlijk wel negatief zal beïnvloeden. Het verzoek is dan ook al ingediend om de vluchtstrook open te stellen voor de bussen, maar vooralsnog heeft Rijkswaterstraat aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat er voor auto’s met pech dan geen ruimte is.

De optie om ook tijdelijk busvervoer richting Den Haag in te stellen zal door de wethouder worden doorgegeven als mogelijkheid. Veel mensen richting Den Haag reizen via Schiedam. Zouden meer mensen via het Westland naar Den Haag (kunnen) reizen, dan ontlast dat de bussen richting Rotterdam natuurlijk.

Over de veiligheid van de bussen is ook een vraag gesteld. Er wordt gebruik gemaakt van oude RET stadsbussen, die zijn gemaakt voor stadsvervoer. Zijn deze bussen wel geschikt voor vervoer over de snelweg? Passagiers moeten vaak staan en men moet zich afvragen of dit voldoende veilig is, als een bus een keer een noodstop zou moeten maken.

Techniek opleidingen

HDM en Lely zijn in gesprek met enkele partijen om een soort van bedrijfsschool van de grond te krijgen. Waar de MOVe in het verleden pogingen heeft gedaan om scholen en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn ze nu niet betrokken. Het bestuur van de MOVe zal pogen betrokken te raken om een positieve bijdrage te kunnen leveren waar mogelijk. Ook het vernieuwen van de relatie met de Technetkring is hierin belangrijk.

Agenda Bedrijventereinen

Als laatste heeft de gemeente aangegeven dat bureau Ecorys vanaf januari 2018 een onderzoek gaat doen naar de bedrijventerreinen in Maassluis. Aanleiding is de agendering van bedrijventerreinen door de Metropoolregio, waarvoor ook Ecorys is ingeschakeld. Met het onderzoek voor Maassluis zal een verdiepingsslag voor de Maassluise bedrijventerreinen worden gemaakt. Zo worden onder andere vraag&aanbod en de concurrentiepositie ten opzichte van omliggende gemeenten in beeld gebracht. Voor Maassluis is met name de ontwikkeling van de Kapelpolder van belang. Ondernemers op bedrijventerreinen zullen bij dit onderzoek betrokken worden doordat er enquêtes en interviews zullen worden afgenomen. Wij hopen op uw medewerking, zodat we een juist beeld krijgen van onze bedrijventerreinen.

2018

In 2018 zullen weer een zestal overleggen ingepland worden. Via de website van de MOVe zullen de data worden bekendgemaakt. Heeft u als ondernemer een onderwerp voor het Bestuurlijk overleg, kunt u dit verzoeken via het contact formulier op de site van de MOVe.