Doelstelling MOVe

Maassluise Ondernemers verenigd (MOVe) is een belangenvereniging voor en door lokale Ondernemers en Ondernemersverenigingen in Maassluis. De deelnemende verenigingen zijn gevestigd en werken in de verschillende centra en industriegebieden van Maassluis. Zij behartigen vooral de belangen van hun leden op lokaal/gemeentelijk niveau.

Maassluise Ondernemers verenigd staat voor belangenbehartiging die de aangesloten vereniging(en) te boven gaat, dit doet zij door een duidelijke doelstelling:

 • aantonen wat de MOVe al heeft bereikt
 • bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en ondernemers onderling in dit gebied
 • tonen van good practices. (goede voorbeelden).

In Maassluise Ondernemers verenigd kunnen de volgende deelnemers zitting hebben:

 • Winkel Centrum Stadshart
 • Horeca Nederland afdeling Maassluis
 • Winkel Centrum Palet
 • Winkel Centrum Steendijkpolder
 • Winkelcentrum Koningshoek
 • Bestuursleden van verenigingen die de belangen behartigen van specifieke groepen ondernemers, zoals startende ondernemers of ZZP-ers
 • Ondernemers bedrijventerrein Nieuwe Waterweg
 • Ondernemers bedrijventerrein Kapelpolder
 • Ondernemers bedrijventerrein De Dijk
 • Anders…….

Doelstelling van Maassluise Ondernemers verenigd

De MOVe heeft als doel het bevorderen van een duurzaam ondernemersklimaat in Maassluis. Er is structureel overleg en samenwerking tussen ondernemers, gemeentelijk en eventueel de provinciale overheid. De MOVe vervult hierin een spilfunctie.

Maassluise Ondernemers verenigd zal een stimulerende rol spelen richting overheid en tussen bedrijven door:

 • Het opzetten van niet concurrentievervalsende werkgelegenheidsprojecten.
 • Het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven in sectoren en branches, niet gehinderd door de huidige gemeentelijke grenzen.
 • Het tentoon spreiden van goede samenwerkingsverbanden en het voor het voetlicht brengen van de resultaten.
 • Het vermarkten van het gunstige ondernemersklimaat, werken en wonen in Maassluis (Regiomarketing)
 • Stimuleren van het toerisme als publiekstrekker, waarvan ondernemers kunnen profiteren.

Strategie Maassluise Ondernemers verenigd

Onze wereld verandert in enorm tempo. De generatie die na 1990 is geboren, groeit op in een stad/dorp dat ‘de wereld’ heet. Nieuwe communicatie- en distributiekanalen eisen een onmiddellijke plaats in de strategie van nieuwe én traditionele organisaties. De klant verovert de controle. Maar met inventiviteit, flexibiliteit en de juiste instrumenten, zet elke ondernemer deze nieuwe rolverdeling om in winst voor álle partijen. De MOVe onderkent deze belangrijke trends en ontwikkelingen, zij vormen de basis en de kaders voor de Missie, de Visie en de Strategische doelstellingen van de MOVe.

Missie: Het verbeteren van het ondernemersklimaat in de Maassluisse regio.

Visie: Dit doen wij via de 6 pijlers:

 • Platform voor netwerken. Wij bieden ondernemers het platform bij uitstek om met elkaar te ‘netwerken’.
 • Kennis- en ervaringsoverdracht.
 • Met elkaar weten en kunnen wij veel, dat delen wij met elkaar.
 • Belangenbehartiging.
 • Wij zijn en blijven de grootste overkoepelende ondernemersvereniging in de Maassluis
 • Maassluis Promotion. De MOVe promoot Maassluis actief als ideale vestigingsstad!

Strategische doelen voor de komende tijd:

 • Groei van het aantal leden: met behoud van de kwaliteit.
 • Van kennis geven naar ervaringen delen: leren van elkaar.
 • Dé belangenbehartiger zijn en blijven.
 • Verantwoording afleggen, vooraf en achteraf.
 • Verbeteren bereikbaarheid: over de weg, openbaar vervoer en digitale snelweg
 • Van Groei naar Bloei: in combinatie met de gemeente Maassluis
 • Laag drempelig zijn: iedereen mag zich aansluiten.
 • Oprichting van een Ondernemersfonds

De Werkgroepen

 • Werkgroep Industrieel
 • Werkgroep Retail
 • Werkgroep belangen behartiging ZZPérs in Maassluis

De werkgroepen hebben vooral een praktische taak, om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in dat specifieke werkgebied.

Onderwerpen die op de werkgroep vergaderingen aan de orde kunnen komen zijn:

 • Collectieve Beveiliging
 • Vandalisme
 • Veiligheid en Verkeer
 • Revitalisatie van winkelgebieden.
 • Revitalisatie van bedrijven terreinen.
 • Bewegwijzering.
 • Parkmanagement.
 • Biz regelingen.
 • Aanpak van leegstand met name in winkelgebieden

Elke werkgroep heeft een voorzitter. Alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de MOVe.

Ontmoet, spreek, bekritiseer maar laat uw stem horen tijdens de ledenbijeenkomsten