DEZE PAGINA HEEFT TOT DOEL U TE INFORMEREN OVER HOE MAASSLUISE ONDERNEMERS VERENIGD (MOVE) OMGAAT MET DE WEBSITE EN DE PERSOONSGEGEVENS DIE ZIJ VIA DE WEBSITE VERKRIJGT. BIJ HET VERWERKEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS ZAL DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP) WORDEN GEVOLGD. DEZE WET HELPT DE PRIVACY VAN BURGERS TE BESCHERMEN.

Aansprakelijkheid

Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beeindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beeindiging. Verder aanvaardt Maassluise Ondernemersd Verenigd (MOVe) geen aansprakelijkheid voor ontvreemding van de persoonsgegevens door derden.

Intellectueel eigendom

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopieeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe). Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. U zal Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe), haar bestuur en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe). Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Maassluise Ondernemersvereniging (MOVe) verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor gekozen heeft door ons een e-mailbericht te zenden. Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

Het verstrekken van informatie over Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) en haar diensten,

Het verlenen en verbeteren van onze dienstverlening
Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens aan niemand. 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) over u heeft vastgelegd en waarvoor Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) deze gegevens gebruikt, dan kunt u informatie hierover opvragen via secretariaat@move-maassluis.nl. U kunt ook zelf uw gegevens aan passen of verwijderen door in te loggen met de aan u verstrekte inloggegevens.

Wijzigingen

Deze disclaimer/ privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) geeft u het advies regelmatig deze pagina te raadplegen over eventuele wijzigingen.

Colofon

Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe)
Hagedoorn 8
3142 KB  Maassluis
Nederland 
T: 010 – 59 29 304
E: secretariaat@move-maassluis.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam  57727929

Opzet en inhoud
Secretariaat Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe)

Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, kunnen contact opnemen met Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe).